Rozsah zpracování projektové dokumentace staveb je obsažen ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

popř. v některých případech přímo v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Zpracování dokumentace staveb ve všech fázích

- Studie stavby

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

- Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

- Dokumentace pro vydání společného povolení

- Projektová dokumentace

- Projektová dokumentace pro provádění stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Passport stavby (Zjednodušená projektová dokumentace)

- Dokumentace bouracích prací

 

 

Kontaktujte nás

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 by VOAYA s.r.o.